ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารศัลยศาสตร์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • ศัลยศาสตร์ : แพทยสภา 1992
  • กุมารศัลยศาสตร์ : แพทยสภา 1994
  • เวชศาสตร์ครอบครัว : แพทยสภา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888