ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อาทิตย์ ตนะกุล

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • วิสัญญีวิทยา : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888