ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Pediatric Neurosurgery :
  • Neurological Surgery :

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888