ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สำเริง รางแดง

ความเชี่ยวชาญ : พยาธิวิทยาทั่วไป

ความเชี่ยวชาญรอง : พยาธิวิทยาของเซลล์

Language : -

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888