ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สาธิษฐ์ มะโนปัญญา

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Education

  • กุมารเวชศาสตร์ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888