ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สาธิษฐ์ มะโนปัญญา

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • กุมารเวชศาสตร์ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888