ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888