ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศิริพงศ์ เชี่ยวชาญธนกิจ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
-

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • orthopaedic Surgery : Chiangmai University 1994

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888