ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิจักษณ์ กาญจนอุทัย

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : รพ.พระมงกุฎเกล้า 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888