ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ยศวีร์ โชติช่วง

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2008
  • cardiology : Chiangmai University 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888