ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พีรวุฒิ บุณยะนิวาศ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

Language : -

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888