ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
การศึกษาอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทศัลยศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888