ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2003
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888