ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท University of Nottingham

Education

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888