ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • ออร์โธปิดิกส์ : แพทยสภา 2008

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888