ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

ความเชี่ยวชาญ : ตจวิทยา, อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • DERMATOLOGY FELLOW : UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO SCHOOL OF MEDICINE

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888