ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชัยเลิศ พงษ์นริศร

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : มะเร็งวิทยานรีเวช

Language : -

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Advanced Laparoscopic Surgery :
  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888