ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชญตว์ ชาญมานนท์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • ประสาทศัลยศาสตร์ : Chiang Mai University 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888