ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. จิรชาติ ไกรศรินท์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ : แพทยสภา 2001

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888