ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กานต์ เวชอภิกุล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • กุมารเวชศาสตร์ : แพทยสภา 2011
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม : แพทยสภา 2013

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888