ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กัณวีร์ เทศเกตุ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine : โรงพยาบาลราชวิถี
  • Gastroenterology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888