ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • The society Plastic and Reconstruction surgeons : สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย 2005
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง : แพทยสภา 1995

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888