ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษ

Specialties : ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรม, ทันตกรรมรากเทียม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

MON

23 เม.ย.

TUE

24 เม.ย.

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888