ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษ

Specialties : ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรม, ทันตกรรมรากเทียม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888