ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

ความเชี่ยวชาญ : วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888