ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. เบญจพร มีหลีสวัสดิ์

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา, ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาทางทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888