ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

Specialty : -

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ The University of Michigan

Education -

SAT

21 ก.ค.

SUN

22 ก.ค.

MON

23 ก.ค.

TUE

24 ก.ค.

WED

25 ก.ค.

THU

26 ก.ค.

FRI

27 ก.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888