ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

Specialty : -

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ The University of Michigan

Education -

MON

23 เม.ย.

TUE

24 เม.ย.

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888