ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) The University of Michigan

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888