ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

Specialty : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาทางทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

MON

23 เม.ย.

TUE

24 เม.ย.

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888