ค้นหาและนัดหมายแพทย์

คุณ ไปรดา วาร์นาโด

ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยาคลินิก

ความเชี่ยวชาญรอง : -

Language : English

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888