ค้นหาและนัดหมายแพทย์

คุณ ศยามล ฤทธิแสง

ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยาคลินิก

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888