คลินิกออนโคโลยี เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

คลินิกออนโคโลยี (มะเร็งวิทยา) Oncology Clinic

 

 • ขอบเขตการบริการ: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • การวินิจฉัย: การวินิจฉัยทางรังสี พยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา
 • การรักษา: การผ่าตัด, การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยากลุ่มเป้าหมาย การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด และยาฮอร์โมน
  • – ยาเคมีบำบัด คือ การรักษาด้วยยาหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ ต้านหรือทําลายเซลล์มะเร็งทําให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้และตายในที่สุด ยาเคมีบำบัดมีหลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นยาฉีดโดยการหยด
   ร่วมกับสารน้ำเข้าทางหลอดเลือดดำ ปัจจุบันมียาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทาน ซึ่งทำให้การบริหารยาสะดวกมากขึ้น ลดการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • – ยากลุ่มเป้าหมาย คือยาที่ออกฤทธ์ิทำลายเซลล์มะเร็งแบบจำเพาะเจาะจง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ายาเคมีบำบัด โดยที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีบำบัด
   การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นการรักษาโดยอาศัยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อทำการกำจัด หรือควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • – ฮอร์โมนบำบัด คือการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนหรือยับยั้งการสร้างฮอร์โมนบางชนิด เนื่องจากมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก อาศัยฮอร์โมนในการเจริญเติบโต การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัดจึงช่วยควบคุมมะเร็งเหล่านี้ได้ โดยที่ผลข้างเคียงมีน้อยกว่ายาเคมีบำบัด

 

นอกจากนี้คลินิกออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาให้เป็น ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน รวมไปถึงผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกด้วย

 

ความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

 • โรงพยาบาลวัฒโนสถ (Wattanosoth Cancer Hospital) โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ
 • บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ และโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ MD Anderson Cancer Centre ซึ่งเป็นสถาบันรักษาโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. อรธิรา เล็กอำนวยพร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. มาลัย มุตตารักษ์

รังสีวิทยาทั่วไป 

นพ. นครินทร์ อินมุตโต

รังสีวิทยาทั่วไป 

นพ. กรกริช ข่มอาวุธ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052-089-864 หรือสายด่วน 1719 (ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.) นอกเวลาโทร. 1719
Email: info@bangkokhospital-chiangmai.com