ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์หรือความเชี่ยวชาญ - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 267 ท่าน

วันเสาร์

25 พ.ย.

วันอาทิตย์

26 พ.ย.

วันจันทร์

27 พ.ย.

นพ. อภิญพัฒน์ คงประยูร

ความเชี่ยวชาญ : -

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970, ไทย 1970

นพ. เรวัต จิวนารมณ์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970

นพ. ธนวัต บูรณพัฒนา

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970, ไทย 1970

นพ. สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970, ไทย 1970

นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท University of Nottingham

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970

นพ. พิชิตชัย อรรถโกมล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970, สหรัฐอเมริกา 2017

นพ. สิทธิชัย เหลืองกิตติก้อง

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970, ไทย 1970

นพ. สาธิษฐ์ มะโนปัญญา

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970, ไทย 1970

นพ. ศิริพงษ์ ต๊ะวัง

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970, ไทย 1970

นพ. ปิติ อินทะพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม ไทย 1970