ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์หรือความเชี่ยวชาญ - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 246 ท่าน

วันพุธ

18 ก.ค.

วันพฤหัสบดี

19 ก.ค.

วันศุกร์

20 ก.ค.

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

 • Pediatrics : Yale University
 • Microbiology : Albert Einstein Medical Center

ผศ.นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : มะเร็งวิทยานรีเวช

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Obstetrics and Gynecology : Vanderbilt University Hospital

ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Internal Medicine : Chiang Mai University
 • Hematology and Oncology : Memorial Sloan-Ketterring Cancer, New York

นพ. โสรัจ ลักษณ์ไกรศร

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Pediatrics : Chiang Mai University

รศ.นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

Specialties : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialties : เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

ผศ.นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอก

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • General Surgery : The Mount Sinai Hospital
 • Cardiovascular Surgery : Baylor University
 • Thoracic Surgery : University of Missouri–Columbia

ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Cardiology : Chiang Mai University

คุณ พรพิริยา อภิพรจีรภัทร์

Specialty : -

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล

Education -

คุณ ไปรดา วาร์นาโด

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Language : English


ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

คุณ เสาวรส แก้วหิรัญ

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Language : -


ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -