ค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์หรือความเชี่ยวชาญ

Specialty : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 254 ท่าน

SUN

24 Sep

MON

25 Sep

TUE

26 Sep

ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. พญ.วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ. สุชยา ลือวรรณ

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai

Education ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai

Education ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พญ. สรัตวดี หล่อสมฤดี

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์กีฬา

Languages : English, Thai

Education ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai

Education ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : เวชบำบัดวิกฤต, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai

Education ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 Sep

แผนกอายุรกรรม

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
ผศ.นพ. งามวงศ์ จรัสอุไรสิน

Specialty : จิตเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : Thai, English

Education ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai

Education -