ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์หรือความเชี่ยวชาญ - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 246 ท่าน

วันศุกร์

27 เม.ย.

วันเสาร์

28 เม.ย.

วันอาทิตย์

29 เม.ย.

ทพญ. ปวัลยา เลิศบุญยพันธ์

Specialty : ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

พญ. อุษณีย์ ดำรงพิพัฒน์กุล

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 2014
 • Endocrinology and Metabolism : Chiang Mai University

พญ. ณราวิตรี ถี่ถ้วน

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Education

 • Pediatrics : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2009
 • Neonatal-Perinatal Medicine : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2012

พญ. ปวริศา จารุวนากุล

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Emergency Medicine : Bhumibol Adulyadej Hospital 2011

พญ. พร้อมพรรณ พฤกษากร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 2008
 • Endocrinology and Metabolism : Chulalongkorn University 2010

29 Apr

แผนกอายุรกรรม

08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

Specialty : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Medical Oncology : Chiang Mai University

นพ. ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคไต

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 2010
 • Nephrology : Chiang Mai University 2012

นพ. ชญตว์ ชาญมานนท์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Neurological Surgery : Chiang Mai University 2011

รศ.นพ. โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

Specialties : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialties : เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

 • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University

27 Apr

แผนกกระดูก

14:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:00
28 Apr

แผนกกระดูก

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:00
29 Apr

แผนกกระดูก

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:00
นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

 • Pediatrics : Yale University
 • Microbiology : Albert Einstein Medical Center