ความรับผิดชอบต่อสังคม

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลำพูน . . . จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Heart Attack Prevention” โดย นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ณัฐวิทย์ คหวัฒน์ธรางกูร แพทย์อายุรกรรมด้านโรคหัวใจ ประจำโรงพยาบาลลำพูน ที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ “สถานการณ์ของโรคหัวใจในจังหวัดลำพูน”

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ . . .

“บริจาคโลหิต” และในครั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้ร่วมทางภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 10 สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการและผู้ที่สนใน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 “มีชีวิต เพื่อให้ชีวิต – Living for others”

กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 “มีชีวิต เพื่อให้ชีวิต – Living for others”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วม กับมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม BDMS ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 “มีชีวิต เพื่อให้ชีวิต – Living for others” ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนำโดย พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ , รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิต ฯ , ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ (SVP Corporate HR) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และปิยมิตรบริษัทในเครือ

จากการสำรวจโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ พบว่าโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โดยโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงห้องพยาบาล อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับใช้ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่โรงเรียน นอกเหนือจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนชุดกีฬาสำหรับนักเรียนจำนวน 240 ชุด จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS ตลอดจนสิ่งของบริจาคจาก ปิยมิตรในเครือ BDMS และพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ อาทิ ยาขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ทำแผล สื่อการสอน อุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

ภายในกิจกรรม คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 9 ต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งต้นราชพฤกษ์ ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ประจำชาติ และยังมี “ดอกสีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อีกทั้งได้ร่วมสัมผัส เรียนรู้วัฒนธรรม การแสดงของชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือเรียกกันว่า ปกาเกอะญอ สร้างความสนุก ความประทับใจให้กับคณะ เป็นอย่างมาก และในการดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น ในกิจกรรมยังมุ่งตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบกิจกรรมกระจายตามฐานต่างๆ อาทิ ฐานส่งเสริมความรู้ทักษะทางการเกษตร “เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสร้างความยั่งยืน” ฐานเตรียมความพร้อมในการรักษาสุขอนามัยประจำวันและเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น “Health Education for school” โดยมีพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ในครั้งนี้
โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยมุ่งหวังการดำเนินธุรกิจที่สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ตลอดจนมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการแบ่งปัน